Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Zloženie akordov. Akord je súzvuk najmenej troch tónov ale aj viac. Akordy delíme podľa počtu tónov na trojzvuky, štvorzvuky, päťzvuky … až dvanásťzvuky. Podľa vzdialenosti medzi najnižším a najvyšším tónom na kvintakordy , septakordy , nónakordy , undecimové a tercdecimové. Základným stavebným prvkom, z ktorých sú zložené akordy sú tercie.

Kvintakordy : Sú to trojzvuky, teda sú zložené z troch tónov. Vzdialenosť medzi najnižším a najvyšším tónom je kvinta. Poznáme štyri druhy kvintakordov :

1.durový ( tvrdý ) – vzdialenosť medzi prvým a druhým tónom je veľká tercia (v.3), medzi najnižším a najvyšším tónom je vzdialenosť čistá kvinta (č.5). Medzi druhým a tretím tónom je malá tercia (m.3).

Durový

 

C cis D dis E F fis G
dva celé tóny v.3   jeden a poltón m.3

Akord C sa dá chytiť rôznymi spôsobmi napr.:

Cdur

 

Durové akordy sa značia veľkými písmenami ( C, D, E …). Kvintakord je zložený z troch tónov, ale tieto tóny sa môžu opakovať.

 

2.Zväčšený kvintakord – vznikne z durového akordu zvýšením kvinty. Medzi najnižším a najvyšším tónom je zväčšená kvinta ( zv.5 ). Medzi vnútornými tónmi sú intervaly veľkej tercie (v.3)

zväčšený

 

C cis D dis E F fis G gis
dva celé tóny v.3   dva celé tóny v.3

 

Zväčšené akordy sa značia veľkými písmenami, pri ktorým je plus alebo 5plus ( C+, A+, D5+, …)

 

3.Molový ( malý ) kvintakord – vzdialenosť medzi prvým a druhým tónom je malá tercia. Medzi najnižším a najvyšším tónom je čistá kvinta.

Molový

 

 

C cis D es E F fis G
jeden a poltón m.3   dva celé tóny v.3

 

Molové akordy značíme malými písmenami, alebo písmenom pri ktorom je značka mi ( c, d, Emi, Ami, A_ )


4.Zmenšený kvintakord – vznikne z molového akordu znížením kvinty. Medzi najnižším a najvyšším tónom je zmenšená kvinta ( zm.5 ).

zmenšený

 

C cis D es E F ges
jeden a poltón m.3   jeden a poltón m.3

Zmenšený kvintakord sa značí Cmi5-, Ami5-, e5-

 

5.Medzi trojzvuky zaradíme aj durový zmenšený kvintakord – vznikne z durového akordu znížením kvinty. Medzi najnižším a najvyšším tónom je vzdialenosť zmenšená kvinta ( zm.5 ).

durovozmenšený

 

C cis D dis E F ges
dva celé tóny v.3   jeden tón zm.3


Tento akord značíme veľkým písmenom a číslicou 5- : C5-. Patrí medzi alterované akordy, teda akordy s umelým citlivým tónom.

6.Striedavý alebo prieťažný kvintakord s pridanou kvartou.

s kvartou

 

C cis D dis E F fis G
dva a poltón č.4   jeden celý tón v.2

V tomto akorde sa tercia nehrá – je zastúpená kvartou. Má značku C4, C4sus.

 

 

Hmaty bežne používaných akordov

 

 

akordy

Barré akordy


Barré podľa struny E :
Na strune E sú v jednotlivých poliach tieto tóny:

Vysvetlenie:
Ak si odmyslíme držanie s prvým prstom hmaty sú ako akordy E, Emi a E7.
Pri týchto akordoch basový tón sa nachádza na strune E.
Ak chytíme prvý hmat "X" napr. v IV. poli dosadíme tón As za X, tzn., že držíme akord As
Ak chytíme druhý hmat "Xmi" napr. v II. poli tón Fis dosadíme za X, tzn. že držíme akord Fismi (F#mi)
Barré podľa struny A :
Na strune A sú v jednotlivých poliach tieto tóny:

Vysvetlenie:
Ak si odmyslíme držanie s prvým prstom hmaty sú ako akordy A, Ami a A7.
Pri týchto akordoch basový tón sa nachádza na strune A.
Pravidlá sú tie isté ako pri akordoch podľa struny E.


Septakordy


Septakordy sa skladajú zo štyroch tónov - sú to štvorzvuky.

Dominantný septakord

Dominantný septakord - septakord durovo malý, je akord postavený na piatom stupni durovej stupnice.

napr. v stupnici A dur:A H Cis D E Fis Gis AAkord postavený na piatom stupni je:E7 = E Gis H D

durový akord
C cis D dis E F fis G gis a B
malá septima m.7

Tento akord má značku C7, A7...


Durovo veľký septakord

Tento akord je postavený na prvom stupni stupnice. V stupnici G dur je to:G A H C D E Fis GG7maj = G H D Fis

durový akord
C cis D dis E F fis G gis a ais H
veľká septima v.7

Tento akord má značky: C7maj, CD


Molovo malý septakord

Tento akord má takéto zloženie:Cmi7 = C Es G B

molový akord
C cis D es E F fis G gis a B
malá septima m.7

Tento akord má značky: Cmi7, c7


Molovo veľký septakord

Tento akord má takéto zloženie:Cmi7maj = C Es G H

molový akord
C cis D es E F fis G gis a ais H
veľká septima v.7

Tento akord má značky: Cmi7maj


Zväčšeno veľký septakord

G7maj5+ = G H Dis Fis

zväčšený akord
C cis D dis E F fis G gis a ais H
veľká septima v.7

Tento akord má značky: C7maj/5+


Zmenšeno malý septakord

Tento akord má takéto zloženie:Cmi75- = C Es Ges B

zmenšený akord
C cis D es E F ges G gis a B
malá septima m.7

Tento akord má značky: Cmi75-


Zmenšeno zmenšený septakord

Tento akord má takéto zloženie:Cdim = C Es Ges Heses

zmenšený akord
C cis D es E F ges G gis Heses
zmenšená septima zm.7

Akord je zložený iba z malých tercií a každý tón môže byť základným akordickým tónom.Tento akord má značky: Cdim, C°


Durový akord s pridanou sextou

Tento akord patrí medzi štvorzvuky má takéto zloženie:C6 = C E G A

durový akord
C cis D dis E F fis G gis A
veľká sexta v.6

Tento akord je obratom molovo malého septakordu (Ami7 = A C E G). Tieto akordy sa od seba líšia iba basovým tónom.Akord má značku: C6


Molový akord s pridanou sextou

Tento akord patrí medzi štvorzvuky má takéto zloženie:Cmi6 = C Es G A

molový akord
C cis D es E F fis G gis A
veľká sexta v.6

Tento akord má značku: Cmi6


Dominantný septakord s prieťažnou kvartou

Tento akord má zloženie:

C74 = C F G B

akord s prieťažnou kvartou
C cis D dis E F fis G gis a B
malá septima m.7

Tento akord má značku C7/4, A7/4...